Платные услуги

"Аягөз ауданының ауданаралық ауруханасы" ШЖҚ КМК                           КГП на ПХВ «Межрайонная больница Аягозского района" УЗ ВКО,

емделушілердің қалауы бойынша ақылы негізінде көрсетілетін                оказываемых на платной основе по желанию пациента

Код по тарификатору               Қызметтердің атауы(бір қызмет үшін) Бағасы  Наименование услуг (за одну услугу) Стоимость
  A02.000.000 Консультациялық қабылдау     Консультативный прием  
1 A02.001.000 Консультация: Терапевт 1900 1 Консультация: Терапевт 1900
2 A02.013.000 Консультация: Хирург 1700 2 Консультация: Хирург 1700
3 A02.004.000 Консультация: Акушер-гинеколог 1900 3 Консультация: Акушер-гинеколог 1900
4 A02.005.000 Консультация: Психолог 1800 4 Консультация: Психолог 1800
5 A02.014.000 Консультация: Оториноларинголог 1600 5 Консультация: Оториноларинголог 1600
6 A02.015.000 Консультация: Кардиолог 1800 6 Консультация: Кардиолог 1800
7 A02.018.000 Консультация: Невропатолог 1800 7 Консультация: Невропатолог 1800
8 A02.019.000 Консультация: Инфекционист 2000 8 Консультация: Инфекционист 2000
9 A02.021.000 Консультация: Эндокринолог 1900 9 Консультация: Эндокринолог 1900
10 A02.023.000 Консультация: Офтальмолог 1600 10 Консультация: Офтальмолог 1600
11 A02.026.000 Консультация: Уролог 1600 11 Консультация: Уролог 1600
12 A02.029.000 Консультация: Дерматовенеролог 2000 12 Консультация: Дерматовенеролог 2000
13 A02.034.000 Консультация: Кардиохирург 1500 13 Консультация: Кардиохирург 1500
14 A02.032.000 Консультация: Травматолог-ортопед 1700 14 Консультация: Травматолог-ортопед 1700
15 A02.046.000 Консультация: психиатр 2300 15 Консультация: психиатр 2300
16 A02.048.000 Консультация: нарколог 2300 16 Консультация: нарколог 2300
17 A02.047.000 Консультация: Профпатолог 1500 17 Консультация: Профпатолог 1500
18 A02.063.000 Консультация: Физиотерапевт 1900 18 Консультация: Физиотерапевт 1900
19 A02.066.000 Консультация: Рефлексотерапевт 1800 19 Консультация: Рефлексотерапевт 1800
  B ЗЕРТХАНА:     ЛАБОРАТОРИЯ  
3 B01.000.000 Жалпы клиникалық әдістер    3 Общеклинические методы  
  B01.000.001 Қолмен жасалатын әдістер      Ручные методы  
20 B01.004.001 Зимницкий бойынша  несепті қол әдісімен талдау    350 20 Анализ мочи по Зимницкому ручным методом 350
21 B01.005.001 Нечипоренко бойынша несепті қол әдісімен тексеру    350 21 Анализ мочи по Нечипоренко ручным методом 350
22 B01.054.001 БК-ға қақырықты қол әдісімен бактериоскопиялау   800 22 Бактериоскопия мокроты на БК ручным методом 800
23 B01.073.001 Нәжісті (копрограмма) жалпы клиникалық қол әдісімен зерттеу  480 23 Исследование кала (копрограмма) общеклиническое ручным методом 480
24 B01.075.001 Қақырықты жалпы клиникалық қол әдісімен зерттеу  500 24 Исследование мокроты общеклиническое ручным методом 500
25 B01.077.001 Несепті қол әдісімен жалпы клиникалық зерттеу  (несепті жалпы талдау)  480 25 Исследование мочи общеклиническое (общий анализ мочи) ручным методом 480
26 B01.081.001 Қуықасты безі секретін жалпы клиникалық қол әдісімен зерттеу  480 26 Исследование секрета простаты общеклиническое ручным методом 480
27 B01.082.001 Ұрықтық сұйықты (шәуетті зерттеу) жалпы клиникалық қол әдісімен зерттеу   1700 27 Исследование семенной жидкости общеклиническое (исследование спермы) ручным методом 1700
28 B01.100.001 Нәжістегі қарапайымдылар мен гельминттерді қол әдісімен анықтау 700 28 Исследование кала на  простейшие и гельминты ручными методами 700
29 B01.101.001 Малярияға қол әдісімен зерттеу ("жуан тамшы", қан жағындысы) 240 29 Исследование на малярию ручными методами ("толстая капля", мазок крови) 240
30 B01.104.001 Нәжістегі жасырын қанды сапалы қол әдісімен анықтау  330 30 Обнаружение скрытой крови в кале качественное ручным методом 330
31 B01.109.001 Перианустық қырындыны   қол әдісімен анықтау  450 31 Иследование перианального соскоба ручным методом 450
32 B01.299.001 Несептегі нәруызды қол әдісімен (сапалы) анықтау  40 32 Определение белка в моче (качественно) ручным методом 40
33 B01.333.001 Несептегі  глюкозаны қол әдісімен (сапалы) анықтау  300 33 Определение глюкозы в моче (качественно) ручным методом 300
34 B01.341.001 Несептегі өт пигменттерін қол әдісімен анықтау  130 34 Определение желчных пигментов в моче ручным методом 130
35 B01.355.001 Несептегі кетондық денелерді қол әдісімен анықтау  230 35 Определение кетоновых тел в моче ручным методом 230
  B01.000.002 Талдауышта     На анализаторе  
36 B01.077.002 Несепті талдауышта жалпы клиникалық (несеп тұнбасындағы жасуша элементтерінің санын есептеумен физико-химиялық құрамы) зерттеу  470 36 Иследование общего анализа мочи на анализаторе (физико-химические свойства с  подсчетом количества  клеточных элементов мочевого осадка) 470
37 B01.300.002 Несептегі нәруызды қол әдісімен (сандық) анықтау  300 37 Определение белка  в моче  (количественно) на анализаторе 300
38 B01.333.002 Несептегі  глюкозаны қол әдісімен (сапалы) анықтау  280 38 Определение глюкозы  в моче на анализаторе 280
39 B01.334.002 Тәуліктік несептегі  глюкозаны қол әдісімен анықтау  430 39 Определение глюкозы в суточной моче на анализаторе 430
4 B02.000.000 Гематология   4 Гематология  
  B02.000.001 Қол әдісімен     Ручные методы  
40 B02.061.001 Қандағы эритроциттердің отыру жылдамдығын (ЭОЖ) қол әдісімен анықтау  200 40 Измерение скорости оседания эритроцитов (СОЭ) в крови ручным методом 200
41 B02.112.001 3 параметрлі қанның жалпы талдауы, қол әдісімен 1100 41 Общий анализ крови 3 параметра ручным методом 1100
42 B02.528.001 Қандағы  лейкоформуланы қол әдісімен санау  360 42 Подсчет лейкоформулы в крови ручным методом 360
43 B02.530.001 Қандағы лейкоциттерді қол әдісімен санау  200 43 Подсчет лейкоцитов в крови ручным методом 200
44 B02.532.001 Қандағы ретикулоциттерді қол әдісімен санау  250 44 Подсчет ретикулоцитов в крови ручным методом 250
45 B02.534.001 Қандағы тромбоциттерді қол әдісімен санау   200 45 Подсчет тромбоцитов в крови ручным методом 200
46 B02.536.001 Қандағы эритроциттерді қол әдісімен санау   240 46 Подсчет эритроцитов в крови ручным методом 240
  B02.000.002 Талдауышта     На анализаторе  
47 B02.110.002 Жасушаның 5 классқа жіктелуімен талдауыштағы жалпы қан сараптамасы 1100 47 Общий анализ крови на анализаторе с дифференцировкой 5 классов клеток 1100
  B03.000.000 Клиникалық химия (биохимия)     Клиническая химия (биохимия)  
  B03.000.001 Қол әдісімен     Ручные методы  
48 B03.116.001 Қан сарысуындағы  "C" реактивтік нәруызды  (СРН) жартылай сандық/ сапалы қол әдісімен анықтау 570 48 Определение "C" реактивного белка (СРБ) полуколичественно/качественно в сыворотке крови ручным методом 570
49 B03.155.001 Қан сарысуындағы  аланинаминотрансферазды (АЛаТ) қол әдісімен анықтау  580 49 Определение аланинаминотрансферазы (АЛаТ) в сыворотке крови ручным методом 580
50 B03.293.001 Қан сарысуындағы  аспартатаминотрансферазды (АСаТ) қол әдісімен анықтау 470 50 Определение аспартатаминотрансферазы (АСаТ) в сыворотке крови ручным методом 470
51 B03.335.001 Қан сарыуызындағы глюкозаны қол әдісімен анықтау   520 51 Определение глюкозы в сыворотке крови ручным методом 520
52 B03.340.001 Қан сарысуындағы темірді  (Fe) қол әдісімен анықтау 1200 52 Определение железа (Fe) в сыворотке крови ручным методом 1200
53 B03.353.001 Қан сарысуындағы кальция  (Са) қол әдісімен анықтау 600 53 Определение кальция (Са) в сыворотке крови ручным методом 600
54 B03.362.001 Несептегі  креатининді қол әдісімен анықтау  620 54 Определение креатинина в моче ручным методом 620
55 B03.363.001 Қан сарысуындағы креатининді қол әдісімен анықтау 690 55 Определение креатинина в сыворотке крови ручным методом 690
56 B03.380.001 Қандағы метгемоглобинді қол әдісімен анықтау  3580 56 Определение метгемоглобина в крови ручным методом 3580
57 B03.386.001 қан сарысуындағы несепнәрді қол әдісімен анықтау  730 57 Определение мочевины в сыворотке крови ручным методом 730
58 B03.397.001 Сарысудағы жалпы нәруызды қол әдісімен анықтау   450 58 Определение общего белка в сыворотке крови ручным методом 450
59 B03.398.001 Қан сарысуындағы жалпы  билирубинді қол әдісімен анықтау   620 59 Определение общего билирубина в сыворотке крови ручным методом 620
60 B03.401.001 Қан сарысуындағы жалпы холестеринді қол әдісімен анықтау   530 60 Определение общего холестерина в сыворотке крови ручным методом 530
61 B03.403.001 Несептегі жалпы альфаамилазды қол әдісімен анықтау   1000 61 Определение общей альфа-амилазы в моче ручным методом 1000
62 B03.403.001 Қан сарысуындағы жалпы  альфа-амилазды қол әдісімен анықтау  1000 62 Определение общей альфа-амилазы в сыворотке крови ручным методом 1000
63 B03.435.001 Қан сарысуындағы тікелей  билирубинді қол әдісімен анықтау  620 63 Определение прямого билирубина в сыворотке крови ручным методом 620
64 B03.486.001 Қан сарысуындағы триглициридтерді қол әдісімен анықтау   1100 64 Определение триглицеридов в сыворотке крови ручным методом 1100
65 B03.555.001 Глюкозаға шыдамдылық тестін қол әдісімен анықтау   1370 65 Тест на толерантность к глюкозе ручным методом 1370
66 B03.556.001 Қан сарысуындағы тимолдық сынақты қол әдісімен анықтау  750 66 Тимоловая проба в сыворотке крови ручным методом 750
67 B03.850.001 Қан сарысуындағы фосфорды (P) қол әдісімен анықтау  70 67 Определение щелочной фосфатазы сыворотке крови ручным методом 70
6 B04.000.000 Коагулология   6 Коагулология  
  B04.000.001 қол әдісімен     Ручные методы  
68 B04.149.001 Қан плазмасында белсендірілген жартылай тромбопластин уақытын (БЖТУ) қол әдісімен анықтау  140 68 Определение активированного частичного тромбопластинового времени (АЧТВ) в плазме крови ручным методом 140
69 B04.501.001 Қансырау уақытын қол әдісімен анықтау 400 69 Определение фибриногена в плазме крови на анализаторе 400
  B04.000.001 Серология     Серология  
70 B06.672,012 Қолмен жасалатын әдіспен қан плазмасында фибриномономерлердің еритін кешендерін анықтау (ФМЕК)  1100 70 определение  группаы крови по системе  АВО цоликлонами 1100
71 B06.673,012 Қан плазмасында тромбин уақытын (ТУ) қол әдісімен анықтау 960 71 определение  резус-фактора крови 960
72 B06.680.012 Қан плазмасында фибриногенді қол әдісімен анықтау  1100 72 Постановка реакции Вассермана в сыворотке крови ручным методом (кровь на RW) 1100
73 B06.681.012 Қан тромбоциттерінің адгезиясы мен агрегациясы реакциясын (ГАТ) қол әдісімен жүргізу   210 73 Постановка реакции микропреципитации с кардиолипиновым антигеном в сыворотке крови ручным методом 210
74 B06.683.012 Қан сарысуындағы Райттың бруцеллезге реакциясын қою 689 74 Постановка реакции Райта в сыворотке крови на бруцеллез 689
75 B06.684.012 Хеддельсонның қан сарысуындағы бруцеллезге реакциясын қою 630 75 Постановка реакции Хеддельсона в сыворотке крови  на бруцеллез 630
  C ДИАГНОСТИКАЛЫҚ ЗЕРТТЕУЛЕР:     ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  
  C01.000.000 Эндоскопиялық зерттеу      Эндоскопические исследования  
76 C01.001.001 Фиброэзофагогастродуоденоскопия 3700 76 Фиброэзофагогастродуоденоскопия 3700
77 C01.0003.001 Фиброэзофагогаскопия 6200 77 Фиброэзофагогаскопия 6200
78 C01.027.001 Эндоскопиялық шымшу биопсиясы 540 78 Эндоскопическая щипковая биопсия 540
  C02.000.000 Функциялық диагностика     Функциональная диагностика  
79 C02.001.000 Электрокардиографиялық зертттеу (12 жалғамда) 1000 79 Электрокардиографическое исследование (в 12 отведениях) 1000
80 C02.002.000 Нэб бойынша электрокардиографиялық зерттеу 500 80 Электрокардиографическое исследование по Нэбу 500
81 C02.003.000 Слопак бойынша электрокардиографиялық зерттеу  700 81 Электрокардиографическое исследование по Слопаку 700
82 C02.004.000 Мөлшерленген физикалық жүктемемен электрокардиографиялық зерттеу (тредмил) 2600 82 Электрокардиографическое исследование с дозированной физической нагрузкой (тредмил,велоэргометр) 2600
83 C02.008.000 Электрокардиограмманы Холтерлік мониторингілеу  (24 сағат) 5300 83 Холтеровское мониторирование электрокардиограммы (24 часа) 5300
84 C02.009.000 Артериялық қысымды тәуліктік мониторингілеу (24 сағат) 4300 84 Суточное мониторирование артериального давления (24 часа) 4300
85 C02.012.000 Эхокардиографиясы 2500 85 Эхокардиография 2500
86 C03.020.004 Электроэнцефалография 2700 86 ЭХОэнцефалография 2700
  C03.000.000 Сәулелік диагностика және терапия     Лучевая диагностика и терапия  
  C03.000.003 УДДГ     УЗДГ  
87 C03.011.003 Жоғарғы және төменгі аяқ артерияларының УДДГ 4000 87 УЗДГ  артерий верхних и нижних  конечности  4000
88 C03.012.003 Төменгі аяқ артерияларының УДДГ 4000 88 УЗДГ артерий нижних конечностей 4000
89 C03.013.003 Төменгі және аяқ тамырларының УДДГ 3200 89 УЗДГ  вен нижних и  конечности 3200
90 C03.014.003 Жоғарғы аяқ веналарының УДДГ 3200 90 УЗДГ  вен верхних конечности 3200
91 C03.002.003 Брахиоцефалдық діңнің УДДГ 3200 91 УЗДГ брахиоцефального  ствода 3200
12 C03.000.004 Ультрадыбыстық диагностика (УДЗ)   12 Ультразвуковая диагностика (УЗИ)  
92 C03.020.004 Эхоэнцефалография 2700 92 Эхоэнцефалография 2700
93 C03.001.004 Гепатобилиопанкреатиттік облыстың  (бауыр, өт қабы, ұйқы безі, көкбауыр) УДЗ 3600 93 УЗИ гепатобилиопанкреатической области (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) 3600
94 C03.002.004 Бауыр УДЗ  3600 94 УЗИ печени 3600
95 C03.055.004 Өт қабына және өткелдерге жасалатын УДЗ 3600 95 УЗИ желчного пузыря и протоков 3600
96 C03.004.004 Көкбауырдың УДЗ 2300 96 УЗИ селезенки 2300
97 C03.005.004 Ұйқы безінің УДЗ 3000 97 УЗИ поджелудочной железы 3000
98 C03.006.004 Бүйрек УДЗ  1800 98 УЗИ почек 1800
99 C03.007.004 Бүйрекбезінің УДЗ 1600 99 УЗИ надпочечников 1600
100 C03.008.004 Кешенді ультрадыбыстық  диагностика  (бауыр, өт қабы, ұйқы безі, көкбауыр, бүйрек) 3800 100 Ультразвуковая диагностика комплексная (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почек) 3800
10 C03.010.004 Несеп-жыныс жүйесі органдарының (бүйрек, бүйрекбез, қалдық несепті анықтау арқылы қуық, еркектік без, аталық ұрық бездері) кешенді УДЗ   4900 10 УЗИ органов мочеполовой системы комплексное у мужчин (почки, надпочечники, мочевой пузырь с определением остаточной мочи, предстательная железа, яички) 4900
102 C03.011.004 Қалдық несепті анықтау арқылы бүйректің, қуықтың УДЗ  3200 102 УЗИ почек, мочевого пузыря с определением остаточной мочи 3200
103 C03.012.004 Қалдық несепті анықтау арқылы қуықтың УДЗ  1200 103 УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи 1200
104 C03.013.004 Қалдық несепті анықтау арқылы еркектік бездің және қуықтың трансабдоминалдық УДЗ  2300 104 Трансабдоминальное УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря с определением остаточной мочи 2300
105 C03.017.004 Ұйқы безінің  УДЗ 2600 105 УЗИ щитовидной железы 2600
106 C03.018.004 Емшек безінің УДЗ 2500 106 УЗИ молочных желёз 2500
107 C03.022.004 Плевра және плевра қуысының УДЗ  900 107 УЗИ плевры и плевральной полости 900
108 C03.023.004 Жұмсақ тіндердің УДЗ 108 108 УЗИ брюшной полости, малого таза (наличие жидкости) 108
109 C03.057.004 Іш қуысы мен кіші тазға УДЗ (сұйықтықтың болуы) 1200 109 УЗИ брюшной полости, малого таза (наличие жидкости) 1200
110 C03.028.004 Гинекологиялық УДЗ (трансвагинальды) 2600 110 УЗИгинекологическое (трансвагинальное) 2600
111 C03.031.004 Жүктіліктің 1 триместрінде акушерлік УДЗ 2700 111 УЗИ акушерское в 1 триместре беременности 2700
112 C03.032.004 Жүктіліктің 2-3 триместрінде акушерлік УДЗ 2300 112 УЗИ акушерское во 2-3 триместре беременности 2300
  C03.000.005 Рентгенологиялық зерттеулер     Рентгенологические исследования  
113 C03.001.005 1 кескіндегі диагностикалық флюорография 570 113 Диагностическая флюрография в 1 проекция 570
114 C03.002.006 2 кескіндегі диагностикалық флюорография 750 114 Диагностическая флюрография в 2 проекция 750
115 C03.004.005 Бассүйектің рентгенографиясы  (2 кескін) 1900 115 Рентгенография черепа (2 проекция) 1900
116 C03.005.005 Бассүйектің рентгенографиясы (1 кескін) 1100 116 Рентгенография черепа (1 проекция) 1100
117 C03.007.005 Түрік ер-тоқымының рентгенографиясы   1000 117 Рентгенография турецкого седла 1000
118 C03.009.005 Мұрын сүйегінің рентгенографиясы   600 118 Рентгенография костей носа 600
119 C03.011.005 Емізік тәрізді өсінділердің рентгенографиясы   1200 119 Рентгенография сосцевидных отростков 1200
120 C03.012.005 Жақсүйектің 1 кескіндегі рентгенографиясы   600 120 Рентгенография челюсти (1 проекция) 600
121 C03.013.005 Жақсүйектің 2 кескіндегі рентгенографиясы   600 121 Рентгенография челюсти (2 проекциии) 600
122 C03.015.005 Мойыномырқаның рентгенографиясы  1300 122 Рентгенография шейного   отдела позвоночника  1300
123 C03.017.005 Омыртқаның кеуде бөлігінің рентгенографиясы 2 проекцияда 1300 123 Рентгенография  грудного отдела позвоночника в 2 проекция 1300
124 C03.018.005 Рентгеноскопия органов грудной клетки 800 124 Рентгеноскопия органов грудной клетки 800
125 C03.019.005 Кеуде қуысы органдарының рентгенографиясы  (екі кескінде) 1200 125 Рентгенография обзорная органов  грудной клетки  (1 проекциях) 1200
126 C03.020.005 Кеуде қуысы ағзаларының рентгенографиясы (2 проекцияда) 1300 126 Рентгенография органов  грудной клетки  (2 проекциях) 1300
127 C03.022.005 Қабырғаның рентгенографиясы   1700 127 Рентгенография ребер 1700
128 C03.023.005 Төстің рентгенографиясы   1200 128 Рентгенография грудины 1200
129 C03.024.005 Бұғананың рентгенографиясы   1200 129 Рентгенография ключицы 1200
130 C03.025.005 Өңештің контрастымен жүректің рентгенографиясы 3300 130 Рентгенография сердца с контрастированием пищевода 3300
131 C03.037.005 Иық сүйектерінің рентгенографиясы 1400 131 Рентгенография костей плеча 1400
132 C03.038.005 Шынтақ буынының рентгенографиясы 1500 132 Рентгенография локтевого сустава 1500
133 C03.097.005 Қолдың рентгенографиясы 1400 133 Рентгенография кисти 1400
134 C03.041.005 Омыртқаның бел-құйымшақ бөлігінің рентгенографиясы 1700 134 Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника 1700
135 C03.099.005 Жамбас буынының рентгенографиясы 1400 135 Рентгенография тазобедренного сустава 1400
136 C03.045.005 Феморальды Рентгенография 1400 136 Рентгенография бедренной кости 1400
137 C03.046.005 Сүйек,сирақ рентгенографиясы 1400 137 Рентгенография костей,голени 1400
138 C03.048.005 Білек сүйектерінің рентгенографиясы   1000 138 Рентгенография пальцев кисти/стопы 1000
139 C03.049.005 Табан рентгенографиясы 1200 139 Рентгенография  стопы 1200
140 C03.039.005 Шолу урографиясы 4300 140 Обзорная урография 4300
141 C03.040.005 Мұрын қуысының рентгенографиясы 2000 141 Рентгенография пазух носа 2000
142 C03.070.005 Самай сүйектерінің рентгенографиясы  (Стенверс, Шюллер, Майер бойынша) 2000 142 Рентгенография височных костей (по Стенверсу, Шюллеру, Майеру) 2000
143 C03.071.005 Екі сүт бездерінің маммографиясы (екі проекция) 4600 143 Маммография двух молочных желез (две  проекции) 4600
  DХХ.ХХХ.600 Урологтың емшаралары мен манипуляциялары     Процедуры и манипуляции уролога  
144 D64.001.619 Циркумцизия 5000 144 Циркумцизия 5000
  D02.000.000 Физиопроцедуралар     Физиопроцедуры  
  D02.000.001 Электрмен емдеу     Электролечение  
145 D02.001.001 Гальванизация 650 145 Гальванизация 650
146 D02.002.001 Электрофорез 800 146 Электрофорез 800
147 D02.004.001 Импульсты токтары бар электрофорез 800 147 Электросон 800
148 D02.007.001 Диадинамикалық токтар (ДДТ) 750 148 Диадинамические токи (ДДТ) 750
149 D02.008.001 Амплипульстерапия (СМТ) 750 149 Амплипульстерапия (СМТ) 750
150 D02.014.001 Дарсонвализация 760 150 Дарсонвализация 760
151 D02.018.001 Ультражоғары жиілікті (УЖЖ) - терапия 400 151 Ультравысокочастотная терапия (УВЧ) 400
152 D02.019.001 Сантиметрлік терапия (СМВ) 880 152 Сантиметровая терапия (СМВ) 880
153 D02.023.001 Магниттік терапия 780 153 Магнитотерапия 780
154 D02.027.001 Электросон-электрофорез 1350 154 Электросон-электрофорез 1350
  D02.000.002 Фотоемдеу (жарықпен емдеу)     Фотолечение (светолечение)  
155 D02.001.002 Жергілікті ультракүлгін сәулелендіру  650 155 Местное ультрафиолетовое облучение 650
156 D02.002.002 Жалпы ультракүлгін сәулелендіру 400 156 Общее ультрафиолетовое облучение 400
    Ингаляционная терапия     Ингаляционная терапия  
157   Аэрозольтерапия 440 157 Аэрозольтерапия 440
    Теплолечение     Теплолечение  
158   Парафинотерапия 1200 158 Парафинотерапия 1200
    Пункциялық рефлексофизиотерапия (физиопунктура)     Пунктурная рефлексофизиотерапия (физиопунктура)  
159   Акупунктура  (иглотерапия) 2000 159 Акупунктура  (иглотерапия) 2000
  D02.000.007 Массаж     Массаж  
160 D02.001.007 Дененің барлық бөлігіне классикалық массаж 970 160 Вибромассаж 970
161 D02.008.007 Бастың(маңдай-самай  және желке-қарақұс бөлігінің) массажы 880 161 Массаж головы (лобно-височной  и затылочно-теменной области) 880
162 D02.009.007 Бастың шаш бөлігінің массажы 800 162 Массаж волосистой части головы 800
163 D02.010.007 Жағалық аумаққа массаж 700 163 Массаж воротниковой  зоны  700
164 D02.011.007 Омыртқаның иық- кеуде бөлігінің массажы 1000 164 Массаж шейно-грудного отдела позвоночника 1000
165 D02.012.007 Мойын, жағалық аумақ және екі иық буынының массажы 1200 165 Массаж шеи, воротниковой зоны и обоих плечевых суставов 1200
166 D02.013.007 Омыртқаның кеуде бөлігінің массажы 1200 166 Массаж грудного отдела позвоночника 1200
166 D02.014.007 Қол массажы 860 166 Массаж верхней конечностей 860
167 D02.015.007 Кеуде қуысы массажы 1100 167 Массаж области грудной клетки 1100
168 D02.016.007 Иық буын массажы 700 168 Массаж плечевого сустава 700
169 D02.017.007 Шынтақ буын массажы 700 169 Массаж локтевого сустава 700
170 D02.018.007 Білек буынының массажы 650 170 Массаж лучезапястного сустава 650
171 D02.019.007 Иық асты және білек массажы 880 171 Массаж кисти и предплечья 880
172 D02.020.007 Барлық омыртқа массажы 1200 172 Массаж всего позвоночника 1200
173 D02.021.007 Алдыңғы іш қуысы бұлшықетінің массажы 800 173 Массаж мышц передней брюшной стенки 800
174 D02.022.007 Бел-сегізкөз аумағының массажы 900 174 Массаж пояснично-крестцовой области 900
175 D02.023.007 Жамбас-мықын  буының массажы 1000 175 Массаж тазобедренного сустава 1000
176 D02.024.007 Жамбас-мықын және бөксе аумағының массажы (бір атаулы жақтың) 800 176 Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области (одноименной стороны) 800
177 D02.025.007 Аяқ және бел бөлігініің массажы 1200 177 Массаж нижней конечности и поясничной области 1200
178 D02.026.007 Аяқ массажы 870 178 Массаж нижней конечности 870
179 D02.027.007 Тізе буынының массажы 850 179 Массаж коленного сустава 850
180 D02.028.007 Тобық-тізе буынының массажы 700 180 Массаж голеностопного сустава 700
181 D02.029.007 Тізе және тобық массажы 800 181 Массаж стопы и голени 800
  D02.000.008 ЕДШ     ЛФК  
182 D02.006.008 Пассивті әзірлеу 1000 182 Пассивная разработка 1000
183   Гирудотерапия 700 183 Гирудотерапия 700
    Еркін дыбыс жазықтығындағы аудиометрия     Аудиометрия в свободном звуковом поле  
184 D95.410.226 Еркін дыбыс жазықтығындағы аудиометрия 1400 184 Аудиометрия в свободном звуковом поле 1400
19   Стационар бөлімінде болу,
1 төсек -орын
  19 Пребывание в отделениях стационара,
1 койко-день
 
185   Стационардың хирургиялық,терапиялық және босандыру бөлімшесінде жайлылығы жоғары палатада болу.Стационарда болу (1 төсек-күн) 5000 185 Пребывание в палате повышенной комфортности в хирургическом,терапевтическом и родильном отделении  стационара.Пребывание в стационаре 1 койко-день 5000
186   Күтім жасайтын адамның күтім палатасында болуы.Балалар бөлімі (1 төсек-күн) 300 186 Пребывание ухаживающего за больным  в палате по уходу.Детском отделении (1 койко-день) 300
    Стационардың травматология бөліміндегі жоғарғы тұрмысты қолайлы палатасында болу     Психотерапевтические процедуры и манипуляции  
187   Тергеу және анықтау органдарының психоактивті заттарды қолдануына медициналық куәландыру 2500 187 Медицинское освидетельствование органами следствия и дознания на  предмет употребления психоактивных веществ 2500
188   Алкогольді ішу және мас болу фактісі бойынша медициналық тексеру. 2000 188 Медицинское освидетельствование  на  факт употребления алкоголя и состояния опьянения. 2000
189   Ауысым алдындағы және ауысымнан кейінгі медициналық тексерулер 300 189 Предсменные и послесменные медицинские осмотры 300
    Иммунология     Иммунология  
190 D06.241.005 Қан сарысуында HBc вирусты гепатитінің антигеніне Ig
G-ды ИФА әдісімен анықтау
2000 190 Определение HBcAg вируса гепатита В в сыворотке крови 2000
191 D06.243.005 Қан сарысуында вирусты гепатит С-ға Ig G-ды ИФТ 2000 191 Определение  вируса гепатита С  в сыворотке крови 2000
20   әдісімен анықтау   20 Медико-социальные услуги:  
192   Азаматтық және қызметтік қаруды сатып алуға, сақтауға, өзімен бірге алып жүру үшін дәрігерлік кәсіби қеңес қорытындысы №076-Е 3000 192 Врачебное профессионально-консультативное заключение для получения разрешения на приобретение, хранение, хранение и ношение гражданского и служебного оружия №076-у 3000
193   Жүргізушілерді медициналық тексеру (көлік құралдарын басқаруға рұқсат беру туралы №073-у нысанындағы медициналық анықтама 3500 193 Медицинский  осмотр водителей (медицинская справки о допуске к управлению транспортным средствам форме №073-у 3500
194   Медициналық тексеру бастауыш,жалпы орта, кәсіптік, жоғары білім беру мекемелерінің, мектептен тыс мекемелердің (балаларға қосымша білім беру мекемелерінің), компьютерлік клубтардың қызметкерлері   194 Медицинский осмотр работники учебных заведений начального,среднего общего, профессионального, высшего образования, внешкольных учреждений (учреждения дополнительного образования детей), компьютерных клубов  
    ер адамдар  3550   мужчины 3550
    әйелдер 4400   женщины 4400
195   Медициналық тексеру сұлулық салондарының, косметологиялық және косметикалық кабинеттердің тері қабаттарының бүтіндігін бұзатын манипуляцияларды (маникюр, педикюр,косметикалық қызметтер) жүзеге асыратын қызметкерлері)   195 Медицинский осмотр работники салонов кросоты, косметологических и косметических кабинетов, осуществляющие манипуляции с нарушением целостности кожных покровов (маникюр,педикюр,косметические услуги)  
    ер адамдар  3550   мужчины 3550
    әйелдер 4400   женщины 4400
196   Азық-түлік сауда объектілерінің қызметкерлері, азық-түлік тауарларын тасымалдаумен айналысатын тұлғалар   196 Работники объектов продовольственной торговли, лица,занимающиеся перевозкой продовольственных товаров   
197   Кремді-кондитерлік өндірістердің және балалар сүт асүйлерінің жұмыскерлері   197 Работники кремово-кондитерских производств и детских молочных кухонь  
198   Тамақ өнеркәсібі объектілерінің қызметкерлері   198 Работники объектов пищевой промышленности   
199   Мектепке дейінгі ұйымдардың, мектеп-интернаттардың, балалар үйлерінің қызметкерлері, отбасы үлгісіндегі үйлердің қызметкерлері   199 Работники дошкольных организаций, школ-интернатов, детских домов, работники домов семейного типа  
200   Монша, душ, сауна,шаштараз,кір жуу, химиялық тазалау, қоғамдық дәретхана), бассейн және сумен емдеу, балшықпен емдеу орындарының, спорттық-сауықтыру ұйымдарының қызметкерлері, қонақ үйлердің, мотельдердің, жатақханалардың, кемпингтердің менеджерлері, әкімшілері, қабат меңгерушілері   200 Работники сферы обслуживания бани, душевые, сауны,парикмахерские,прачечные, химчистки, общественные уборные ), работники бассейнов и  водолечебниц, грязелечебниц, спортивно-оздоровительных организаций, менеджеры,  администраторы, заведующие  этажами  гостиниц, мотелей, общежитий, кемпингов  
201   Санаторийлердің, демалыс үйлерінің,пансионаттардың,мүгедектер мен қарттарға арналған интернаттар мен үйлердің жұмыскерлері,үйдегі медициналық-әлеуметтік жұмыскерлер.   201 Работники санаториев, домов отдыха,пансионатов,интернатов и домов для  инвалидов и престарельх,медико-социальные работники на дому.  
202   Дәріханалардың,фармацевтикалық ұйымдардың қызметкерлері   202 Работники аптек,фармацевтических организаций  
203   Су дайындауға тікелей қатысы бар су құбыры құрылыстарының қызметкерлері, су құбыры желілеріне қызмет көрсететін тұлғалар,өндірістік зертханалардың, сумен жабдықтау және кәріз объектілерінің қызметкерлері   203 Работники водопроводных сооружений,имеющие непосредственное отношение к подготовке воды,лица  обслуживающие водопроводные сети, работники производственных лабораторий,объектов водоснабжения и  канализации  
    ер адамдар 3550   мужчины 3550
    әйелдер 4400   женщины 4400
204   Жоғарғы және орта оқу орындары, колледж, кәсіби техникалық, техникалық училищеге түсу және   дәрігерлік кәсіби-кеңес қорытындысы (086/е нысаны)   204 Врачебное профессионально-консультативное заключение для поступления в высшие учебные заведения,колледжи,средние учебные заведения, профессионально-технические, технические училища (форма 075/у):  
    ер адамдар  2700   мужчины 2700
    әйелдер 3200   женщины 3200
205   Жұмыс берушілердің шарты бойынша халықтың міндетті контингентін медициналық тексеру, ҚР Ұлттық экономика министрінің м. а. 24.02.2015 ж. №128 бұйрығына сәйкес жұмысқа орналастыру ҚР Ұлттық экономика министрінің 23.11.2016 ж. № 485, 28.02.2015 ж.№175 бұйрығына сәйкес (075/у нысаны)алғашқы медициналық құжаттаманы ресімдеу (жұмысқа қабылдау кезіндегі медициналық комиссия,медициналық кітапшалар және т. б   205 Медицинский осмотр обязательного  контингента населения по договору работодателями,устройство на работу согласно приказу и.о. Министра национальной экономики РК №128 от 24.02.2015г. согласно приказу Министра национальной экономики РК № 485 от 23.11.2016г,№175 от 28.02.2015г (форма 075/у)оформление первичной медицинской  документации (медкомиссия при приеме на  работу,медицинские книжки и т.д  
    ер адамдар 4200   мужчины 4200
    әйелдер 4800   женщины 4800
206   Санитарлық минимумды өткізуге және емтихан тапсыруға 500 206 На проведение санитарного минимума и сдаче экзаменов 500
207 С03.000.006 Компьютерная томография   207 Компьютерная томография  
208 С03.001.006 Мидың компьютерлік томографиясы контрастировпсіз 8200 208 Компьютерная томография головного мозга без  контрастированием 8200
209 С03.002.006 Мойынның компьютерлік томографиясы 8200 209 Компьютерная томография шеи без  контрастированием 8200
210 С03.003.006 Кеуде ағзаларының және көкірекортаның компьютерлік
томографиясы контрастировпсіз
8200 210 Компьютерная томография органов грудной клетки и средостения без  контрастированием 8200
211 С03.006.006 Ішперде қуысы ағзаларын және ішперде артқы кеңістіктің контрастировпсіз 8200 211 Компьютерная томография органов малого таза без  контрастированием 8200
212 С03.007.006 Сүйек-буын жүйесінің компьютерлік томографиясы (1анатомиялық аймақ) контрастировпсіз 8200 212 Компьютерная томография   костно- суставной системы (1 анатомическая зона) (шейный отдел позвоночника,) без  контрастированием 8200
213 С03.008.006 Мұрын қуысы қосалқыларының компьютерлік томографиясы контрастировпсіз 8200 213 Компьютерная томография   придаточных пазух носа без  контрастированием 8200
214 С03.010.006 Басқа ағзалардың компьютерлік томографиясы контрастировпсіз 8200 214 Компьютерная томография прочих органов без  контрастированием 8200
215 С03.010.007 Контрастілеумен мидың компьютерлік томографиясы контрастировпен 28500 215 Компьютерная томография головного мозга с контрастированием 28500
216 С03.011.006 Контрастілеумен мойынның компьютерлік томографиясы контрастировпен 28500 216 Компьютерная томография шеи с контрастированием 28500
217 С03.012.006 Контрастілеумен кеуде ағзаларының компьютерлік контрастировпен 28500 217 Компьютерная томография органов грудной клетки с контрастированием 28500
218 С03.017.006 Контрастілеумен басқа ағзалардың компьютерлік контрастировпен 28500 219 Компьютерная томография органов прочих органов с контрастированием 28500
    Перзентхана бөлімшесінің қызметтері     Услуги родильного отделения  
219   Босануға дәрігерді таңдау 15000 220 Выбор врача для роддов 15000
220   Кесарево операция таңдау дәрігері. 15000 221 Кесарево сечение (не осложненное) 15000
221   Босануға Акушерка таңдау 10000 222 Выбор акушера для родов 10000
    Басқа медициналық қызметтер:     Прочие медицинские услуги:  
222   Тамырлы коронаграфия процесін дискіге көшіру. 2000 223 Копирование  на диск  процесса проведения коронаграфии сосудов. 2000

Аягөз ауданының ауданаралық                         Главный бухгалтер КГП на ПХВ «Межрайонная
ауруханасы" ШЖҚ КМК                                     больница Аягозского района" УЗ ВКО
Бас есепші Карагуланова М.С.                           __________ М.С.Карагуланова